YUMURTANIN NİÇİN BİR TARAFI YUVARLAK DİĞER TARAFI SİVRİDİR

Eğer köŞeli olsalard ı kenarları dayanıklılık açısından çok zayıf olurdu. ġ üphesiz böyle bir yumurtayı yumurtlamak da tavuk için bir iŞkence olurdu. Aslında d ıŞ yüzeyi en dayanaklı geometrik Şekil küredir ama bu Şekildeki bir yumurta da bulunduğu yerden yuvarlanıp gidince nerede duraca ğı belli olmaz.Hemen hemen tüm kuŞ yumurtalarının bir tarafı daha yuvarlak diğer tarafı da daha incedir. Busekil, yumurtaların yuvada birbirlerine en yak ın ve en az hava bo Şluğu b ırakacak Şekilde durmalarını sağlar. Böylece hem ısı kayb ı önlenir hem de yuvadaki yerden en iyi Şekilde faydalanılır.Yumurta yuvarlanıp gittiğinde düz gitmez, ince tarafı üstünde dairesel bir yol çizer ve baŞlad ığı yere yak ın bir noktada durur. Yani bu Şekli ile yumurtanın düz bir yüzeyde yuvarlanarak kaybolup gitmesi mümkün değildir. Asıl önemlisi bu Şekli ile yumurtanın kuŞtan veya tavuktan daha rahat ç ıkmasıdır. Genel tahminin aksine yumurtanın yuvarlak yani daha geniŞ tarafı önce çıkar. Hem bunu hem de yumurtanın her iki tarafındaki farklı Şeklini sağlayan yumurtanın çıkıŞ yolu üzerindeki kaslard ır.Pek alakasız gözükse de tavuğun içinde yumurtanın oluŞmaya baŞlayabilmesi için önce güne ŞıŞığının veya yapay bir ıŞığın tavuğun gözüne çarpması gerekir. Böylece göz yolu ile uyar ılan tavuğun hipofiz bezi bir hormon salgılar. Bu hormon kan dola Şımına girer ve bu yolla yumurtalığa taŞınır.Hormon burada bulunan binlerce yumurtadan birinin içine pirer ve o yumurtan ın aniden çok hızlı bir Şekilde büyümesini sa ğlar. Ö nce yumurta sarısı meydana gelir ve yumurta, yumurta kanalına geçer, döllenme organlar ında geçirdiği aŞamalardan sonra 24-25 saatte oluŞumunu tamamlar. Yumurta, yumurta kanalın ı kesik kesik hareketlerle geçer. Buradaki dairesel kaslardan s ırası ile geçerken, yumurtanın önündeki kas gevŞek durumda iken arkas ındaki kas kasılır, daralır.Yumurta bu kanalın baŞında iken küre Şeklindedir. Ġlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kaslar büzüŞerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu k ısmına bask ı yaparak konik bir sekil almasına sebep olurlar. Ç ık ıŞa kadar yumurta kabuğu da sertleŞir ve bu haliyle d ıŞarı çıkar. Yumurtanın Şeklinin ve kalın k ısmının önce ç ık ıŞının nedeni de budur. S ürüngenlerde ise bu düzenek yoklur. O nların yumurtaları çıkıŞta küresel Şekildedir.

YUMURTANIN NİÇİN BİR TARAFI YUVARLAK DİĞER TARAFI SİVRİDİR

YUMURTANIN NİÇİN BİR TARAFI YUVARLAK DİĞER TARAFI SİVRİDİR

Eğer köŞeli olsalard ı kenarları dayanıklılık açısından çok zayıf olurdu. ġ üphesiz böyle bir yumurtayı yumurtlamak da tavuk için bir iŞkence olurdu. Aslında d ıŞ yüzeyi en dayanaklı geometrik Şekil küredir ama bu Şekildeki bir yumurta da bulunduğu yerden yuvarlanıp gidince nerede duraca ğı belli olmaz.

Hemen hemen tüm kuŞ yumurtalarının bir tarafı daha yuvarlak diğer tarafı da daha incedir. Bu

sekil, yumurtaların yuvada birbirlerine en yak ın ve en az hava bo Şluğu b ırakacak Şekilde durmalarını sağlar. Böylece hem ısı kayb ı önlenir hem de yuvadaki yerden en iyi Şekilde faydalanılır.

Yumurta yuvarlanıp gittiğinde düz gitmez, ince tarafı üstünde dairesel bir yol çizer ve baŞlad ığı yere yak ın bir noktada durur. Yani bu Şekli ile yumurtanın düz bir yüzeyde yuvarlanarak kaybolup gitmesi mümkün değildir. Asıl önemlisi bu Şekli ile yumurtanın kuŞtan veya tavuktan daha rahat ç ıkmasıdır. Genel tahminin aksine yumurtanın yuvarlak yani daha geniŞ tarafı önce çıkar. Hem bunu hem de yumurtanın her iki tarafındaki farklı Şeklini sağlayan yumurtanın çıkıŞ yolu üzerindeki kaslard ır.

Pek alakasız gözükse de tavuğun içinde yumurtanın oluŞmaya baŞlayabilmesi için önce güne Ş

ıŞığının veya yapay bir ıŞığın tavuğun gözüne çarpması gerekir. Böylece göz yolu ile uyar ılan tavuğun hipofiz bezi bir hormon salgılar. Bu hormon kan dola Şımına girer ve bu yolla yumurtalığa taŞınır.

Hormon burada bulunan binlerce yumurtadan birinin içine pirer ve o yumurtan ın aniden çok hızlı bir Şekilde büyümesini sa ğlar. Ö nce yumurta sarısı meydana gelir ve yumurta, yumurta kanalına geçer, döllenme organlar ında geçirdiği aŞamalardan sonra 24-25 saatte oluŞumunu tamamlar. Yumurta, yumurta kanalın ı kesik kesik hareketlerle geçer. Buradaki dairesel kaslardan s ırası ile geçerken, yumurtanın önündeki kas gevŞek durumda iken arkas ındaki kas kasılır, daralır.

Yumurta bu kanalın baŞında iken küre Şeklindedir. Ġlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kaslar büzüŞerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu k ısmına bask ı yaparak konik bir sekil almasına sebep olurlar. Ç ık ıŞa kadar yumurta kabuğu da sertleŞir ve bu haliyle d ıŞarı çıkar. Yumurtanın Şeklinin ve kalın k ısmının önce ç ık ıŞının nedeni de budur. S ürüngenlerde ise bu düzenek yoklur. O nların yumurtaları çıkıŞta küresel Şekildedir.
YORUMLAR