ISPANAKTAKİ DEMİR İNSANI GERÇEKTEN GÜÇLÜ KILAR MI

Ispanak, vitamin ve diğer besin maddeleri bak ımından oldukça zengin bir sebzedir. Yap ısının büyük bir k ısmını su oluŞturur. Ö zellikle C vitamini diğer sebzelere oranla daha fazlad ır hatta limon, portakal gibi turunçgillere yak ınd ır. Ispanak kalsiyum ve demir bak ımından da zengindir. Ancak ıspana ğı diğer yeŞil sebzelerden ayıran, demir bak ımından aŞırı bir zenginlik de söz konusu de ğildir. EŞit ağırlıklı bir hamburgerde de ıspanak kadar demir vard ır. Ayrıca bir mineralin bir sebzede çok bulunması, yenilince do ğrudan vücudumuza geçece ği ve vücudumuzu bu mineraller bak ımından zenginleŞtirip kuvvetlendirece ği anlamına gelmez.Her ne kadar çizgi roman kahramanlar ının en eskilerinden olan Temel Reis zorda kalınca, birkonserve kutusu aç ıp içindeki ıspanağı yiyince adeleleri, pazuları ŞiŞip insan üstü bir güce sahipoluyor gibi görünüyorsa da ıspanağın içindeki gerek kalsiyumun gerekse demirin insan vücudutarafından emilmesi zordur. Bu nedenle ıspanaktaki demirin insana pek faydas ı yoktur.Temel Reis in neden baŞka bir sebze de ğil de ıspanağı tercih ettiği konusunda, teneke kutu içindesatılan ıspana ğın reklamını yapması dıŞında iki görüŞ daha var.Birincisi, içindeki okzalik asitin verdiği ekŞimsi tad ı nedeniyle ıspanak yemeyi sevmeyençocuklara bu yeme ği sevdirmek. Ġkincisi ise ıspanakla demir, demirle kuvvet aras ında iliŞkikurarak demir eksikliğinin vücutta yarattığı zayıflık ve halsizliğin, ıspanak yemekle giderilece ğine insanları inand ırmaktır.Demir eksikliğinin anemi denilen kans ızlık hastalığı yarattığı doğrudur ama çok demir almanında insanın kuvvetlenmesiyle fazla bir alakas ı yoktur. Vücudumuzun bir günlük demir ihtiyac ını sadece ıspanaktan karŞılayabilmek için yılda vücut a ğırlığımızın iki misli kadar ıspanak yememiz gerekir ki bu da çok iyi bir fikir de ğildir. Ispanaktaki okzalik asit a Şırı alınd ığında, idrarda toplanarak böbreklerde taŞ oluŞumuna sebep olabilir.Gelelim ıspanağın niçin yo ğurtla yenildiğine. Gıdaların bileŞimlerinde bulunan bazı maddeler, ogıdanın besin değerini azaltır. Örne ğin ıspanakta bulunan okzalik asit, kalsiyumun vücut tarafından alınmasına mani olur. Bu nedenle okzalik asitçe zengin olan gıdalarla yo ğun olarak beslenildiğinde, vücudun kalsiyumu bol gıdalarla takviye edilmesi gerekir.Ispanak, semizotu, ebegümeci, pazı gibi gıdaların, kalsiyum zengini yo ğurt ile yenilme alıŞkanlığının kökeni veya bilinçli olarak ba Şlatılıp baŞlatılmad ığı, insanların tat vermesi için mi yoksa sağlıklarını düŞündükleri için mi bu alıŞkanlığı kazand ıkları bilinmiyor ama kalsiyum eksikliğini gidermesi aç ısından yo ğurt ilavesi son derecede yararlı ve sağlıklıd ır.

ISPANAKTAKİ DEMİR İNSANI GERÇEKTEN GÜÇLÜ KILAR MI

ISPANAKTAKİ DEMİR İNSANI GERÇEKTEN GÜÇLÜ KILAR MI

Ispanak, vitamin ve diğer besin maddeleri bak ımından oldukça zengin bir sebzedir. Yap ısının büyük bir k ısmını su oluŞturur. Ö zellikle C vitamini diğer sebzelere oranla daha fazlad ır hatta limon, portakal gibi turunçgillere yak ınd ır. Ispanak kalsiyum ve demir bak ımından da zengindir. Ancak ıspana ğı diğer yeŞil sebzelerden ayıran, demir bak ımından aŞırı bir zenginlik de söz konusu de ğildir. EŞit ağırlıklı bir hamburgerde de ıspanak kadar demir vard ır. Ayrıca bir mineralin bir sebzede çok bulunması, yenilince do ğrudan vücudumuza geçece ği ve vücudumuzu bu mineraller bak ımından zenginleŞtirip kuvvetlendirece ği anlamına gelmez.

Her ne kadar çizgi roman kahramanlar ının en eskilerinden olan Temel Reis zorda kalınca, bir

konserve kutusu aç ıp içindeki ıspanağı yiyince adeleleri, pazuları ŞiŞip insan üstü bir güce sahip

oluyor gibi görünüyorsa da ıspanağın içindeki gerek kalsiyumun gerekse demirin insan vücudu

tarafından emilmesi zordur. Bu nedenle ıspanaktaki demirin insana pek faydas ı yoktur.

Temel Reis in neden baŞka bir sebze de ğil de ıspanağı tercih ettiği konusunda, teneke kutu içinde

satılan ıspana ğın reklamını yapması dıŞında iki görüŞ daha var.

Birincisi, içindeki okzalik asitin verdiği ekŞimsi tad ı nedeniyle ıspanak yemeyi sevmeyen

çocuklara bu yeme ği sevdirmek. Ġkincisi ise ıspanakla demir, demirle kuvvet aras ında iliŞki


kurarak demir eksikliğinin vücutta yarattığı zayıflık ve halsizliğin, ıspanak yemekle giderilece ğine insanları inand ırmaktır.

Demir eksikliğinin anemi denilen kans ızlık hastalığı yarattığı doğrudur ama çok demir almanın

da insanın kuvvetlenmesiyle fazla bir alakas ı yoktur. Vücudumuzun bir günlük demir ihtiyac ını sadece ıspanaktan karŞılayabilmek için yılda vücut a ğırlığımızın iki misli kadar ıspanak yememiz gerekir ki bu da çok iyi bir fikir de ğildir. Ispanaktaki okzalik asit a Şırı alınd ığında, idrarda toplanarak böbreklerde taŞ oluŞumuna sebep olabilir.

Gelelim ıspanağın niçin yo ğurtla yenildiğine. Gıdaların bileŞimlerinde bulunan bazı maddeler, o

gıdanın besin değerini azaltır. Örne ğin ıspanakta bulunan okzalik asit, kalsiyumun vücut tarafından alınmasına mani olur. Bu nedenle okzalik asitçe zengin olan gıdalarla yo ğun olarak beslenildiğinde, vücudun kalsiyumu bol gıdalarla takviye edilmesi gerekir.

Ispanak, semizotu, ebegümeci, pazı gibi gıdaların, kalsiyum zengini yo ğurt ile yenilme alıŞkanlığının kökeni veya bilinçli olarak ba Şlatılıp baŞlatılmad ığı, insanların tat vermesi için mi yoksa sağlıklarını düŞündükleri için mi bu alıŞkanlığı kazand ıkları bilinmiyor ama kalsiyum eksikliğini gidermesi aç ısından yo ğurt ilavesi son derecede yararlı ve sağlıklıd ır.
YORUMLAR